معرفی پرسنل

 • آقای قنبری

  آقای قنبری

  لیسانس معاون پرورشی
 • آقای مسلم رحمانیان

  آقای مسلم رحمانیان

  لیسانس معاون اجرایی
 • آقای سعید شفیق

  آقای سعید شفیق

  لیسانس معاون آموزشی
 • آقای علی شفیق

  آقای علی شفیق

  لیسانس مدیر